Welkom bij Taxi de Boer !!! U heeft een Taxibusje of Taxibusjes nodig van / naar of binnen Amsterdam ? Bedrijfsuitje en voor meerdere personen vervoer nodig ? Kinderpartijtje ? Naschoolse opvang ? Vrijgezellenfeestje ? Schuttle service voor feesten en partijen ? U kunt vanuit geheel Nederland een Taxibus(je) of Taxibusjes bestellen naar Amsterdam en Taxi de Boer brengt u ook graag weer terug. Op onze webpagina berekent u eerst uw voordelige Taxi Bus prijs en hierna kiest u de optie Wilt u de rit boeken ? U vult het boekingsformulier in en u krijgt een bevestiging per e-mail.

 
 
TAXI DE BOER .NL
BEREKEN UW TARIEF
INFORMATIE
ALGEMEEN


1.Algemene Bepalingen

1.2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Taxi de Boer diensten levert aan een derde,hierna te noemen "de opdrachtgever".Afwijkingen van deze algemene vervoersvoorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.3.
Indien enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van kracht blijven en zullen Taxi de Boer en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen.

1.4.
Op het moment van totstandkoming van de overeenkomst wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de uitsluitende toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Hetzelfde geldt voor de door de opdrachtgever verstrekte nadere opdrachten, zowel mondeling als telefonisch, per fax, per e-mail, of op enige andere wijze verstrekt aan Taxi de Boer, zodat een schriftelijke bevestiging door Taxi de Boer niet (alsnog) nodig is.

1.5.
In het geval door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden van Taxi de Boer, zullen de voorwaarden van Taxi de Boer ten alle tijden voorrang hebben, zelfs indien door wederpartij voorrang van zijn voorwaarden is bedongen.

1.6.
Bedingen van de opdrachtgever zijn slechts bindend indien Taxi de Boer deze schriftelijk heeft aanvaard.

2.Aanbiedingen en prijzen

2.1.
Alle aanbiedingen door of vanwege Taxi de Boer gedaan zijn vrijblijvend, tenzij het in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2.2.
Taxi de Boer is niet gehouden diensten te verrichten voor vermelde prijs, indien het duidelijk is dat deze prijs berust op een druk-of typefout.

2.3.
Taxi de Boer is gerechtigd tenminste drie maanden na een voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever de geldende prijzen en/of tarieven aan te passen.

3.Uitvoering van de overeenkomst

3.1.
Taxi de Boer zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. In voorkomend geval overeenkomstig de met de opdrachtgever schriftelijk vastgestelde afspraken en procedure.

3.2.
Taxi de Boer is ten alle tijde bevoegd het voertuig te vervangen door een ander (niet perse gelijkwaardig) voortuig.

3.3.
Indien de opdrachtgever aanwijzingen c.q. opdrachten geeft, welke afwijken van de gemaakte overeenkomst, zullen de betreffende werkzaamheden vergoed moeten worden als meerwerk.

3.4.
Alle boetes voortkomend uit het in opdracht uitvoeren van de werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever. Ontheffingen, parkeervergunningen e.d. indien vooraf door de opdrachtgever bij de lokale instanties of landelijke overheden aangevraagd te zijn. Het berijden van zogeheten B-wegen kan ondanks ontheffingen door ons geweigerd worden.

3.5.
Het meenemen van grote stuks bagage, kinderwagens, rolstoelen e.d. is bij inhuur van oldtimerbussen om technische redenen niet mogelijk. Bij inhuur van een touringcarbus/taxibus is er in overleg met Taxi de Boer wel de mogelijkheid van meenemen van bagage, rolstoelen, e.d. Het meenemen van gevaarlijke stoffen, drugs, steek -of slagwapens is ten alle tijden verboden als mede het meenemen van explosieve en/of zuurstofflessen.

3.6.
Bij ritten welke een tijdsspan van 8 uren overschrijden, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een warme maaltijd voor de chauffeur(s).

3.7.
De in Nederland geldende maximum snelheid is voor inhuur van vervoer van toepassing conform de wegenverkeerswet 1994. Voor autobussen geldt een maximumsnelheid van 80 km. per uur; voor oldtimers houden wij 70 km. per uur aan. Voor taxibussen en taxi´s gelden de toegestane maximum snelheden, welke staan vastgelegd in het RVV-1990-BABW inzake het wegverkeer. Het is te allen tijde aan de deskundigheid en beoordeling van de chauffeur welke snelheid er wordt gereden.

3.8.
Alle inzittenden zijn verzekerd krachtens de wettelijk verplichte WA-verzekering van onze voertuigen: Taxi-Taxibusje-Minibus-Autobus.

3.9.
Onze aansprakelijkheid bij het uitvoeren van onze werkzaamheden wordt beperkt tot het bedrag wat in onderhevig geval door onze verzekeraar wordt uitgekeerd.

3.10.
Op straffe van het verlies van het recht op een klacht in of buiten recht een beroep te doen, indien klachten schriftelijk binnen 8 dagen na vervoersdatum te zijn ingediend ten kantore van Taxi de Boer Indien de klacht van de opdrachtgever gerechtvaardigd is, heeft Taxi de Boer het recht om naar eigen keuze de door haar opgestelde declaraties te verlagen, dan wel de uitkomsten van haar dienstverlening kosteloos te verbeteren. Klachten van de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de werkzaamheden geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn of haar betalingstermijn op te schorten.

4.Betalingen, rente en kosten

4.1.
Alle facturen zullen worden betaalt overeenkomstig de betalingscondities. Deze betalingcondities houden in dat uiterlijk 4 dagen voor uitvoering van de overeenkomst 100 %van het factuurbedrag aan Taxi de Boer dient te zijn voldaan.Bij gebreke van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen 8 dagen na factuurdatum betalen. Reserveringen/boekingen binnen 14 dagen voor uitvoering van de overeenkomst worden gezien als korte termijn -reserveringen en daarbij dient de opdrachtgever binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur 100% van het factuurbedrag te hebben betaald.

4.2.
Taxi de Boer is gerechtigd, indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding toe bestaat, alle overeengekomen werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door de opdrachtgever niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld, of de door de opdrachtgever voor akkoord getekende bevestiging niet retour is ontvangen door Taxi de Boer.

4.3.
De opdrachtgever kan slechts schriftelijk bezwaar maken tegen de factuur, binnen de betalingstermijn.

4.4.
Indien de betaling niet binnen de betalingstermijn heeft plaatsgevonden gesteld onder 4.1. van deze algemene voorwaarden, is de opdrachtgever in verzuim, en de op dat moment geldende wettelijke rente verschuldigd, alsmede de administratiekosten van € 25,00 per aanmaning.
4.5.Alle op de invordering van het verschuldigde vallende kosten komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gefixeerd op 15% van het openstaande bedrag met inbegrip van wettelijke vertragingsrente, met een minimum van € 450,00.

4.6.
In het geval van niet-tijdige betaling of kennelijk verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever heeft Taxi de Boer het recht alle nog lopende overeenkomsten als ontbonden te beschouwen. Dit onverminderd haar recht terzake volledige schadevergoeding te vorderen.

5.Aansprakelijkheid

5.1.
Taxi de Boer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door overmacht, waar onder andere inbegrepen verkeer -en weersomstandigheden en invloeden van buitenaf.

5.2.
Behoudens de algemeen geldende rechtsregels is Taxi de Boer niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, zowel bij opdrachtgever als bij derden.

5.3.
De eventueel door Taxi de Boer te betalen schadevergoeding is beperkt tot de factuurwaarde dan wel tot de door de verrekening aan Taxi de Boer uit te betalen schadepenningen.

5.4.
Taxi de Boer is niet aansprakelijk voor schade aan derden, welke is veroorzaakt door schending van intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtgever is gehouden Taxi de Boer hiervoor te vrijwaren.

5.5.
In die gevallen waarin Taxi de Boer door derden wordt aangesproken voor schade, zal de opdrachtgever Taxi de Boer onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin Taxi de Boer ten opzichte van de opdrachtgever niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins.

5.6.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, materieel en immaterieel, veroorzaakt door handelen van passagiers van de opdrachtgever. Deze schade, inclusief vergoeding van stilstandsuren, wordt verhaald op de opdrachtgever.

6.Overmacht

6.1.
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Naast dat geen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Taxi de Boer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Taxi de Boer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

6.2.
In geval van overmacht aan de zijde vanTaxi de Boer wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de overmachttoestand het Taxi de Boer onmogelijk maakt de overeenkomst uit te voeren. Bij blijvende overmacht is Taxi de Boer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat Taxi de Boer gehouden is aan de opdrachtgever enige schade te vergoeden.

7.Wijziging en annulering

7.1.
Alleen met schriftelijke toestemming van Taxi de Boer kan een overeenkomst worden geweigerd, geannuleerd of uitgesteld. Bij uitstel van de overeenkomst met meer dan 3 maanden, wordt het factuurbedrag verhoogd met 8% administratiekosten.

7.2.
Bij annulering tot en met 30 dagen voor de uitvoerdatum berekent Taxi de Boer 25% van de overeenkomstkosten als annuleringskosten. Bij annulering binnen 30 dagen voor de uitvoerdatum is 100% van het factuurbedrag verschuldigd.

7.3.
De opdrachtgever is verplicht Taxi de Boer te vrijwaren tegen vorderingen van derden.

7.4.
Op alle overeenkomsten en de daarbij samenhangende overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Taxi de Boer is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

7.4. Op alle overeenkomsten en de daarbij samenhangende overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Taxi de Boer is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

Taxibusje Amsterdam - Taxi Taxi Taxi

 
TAXI DE BOER .NL BEL: 06 227 222 22